fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN ILLUSTRATIONS BY VLSN

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Illustrations by VLSN. t.n.v Silvany van Velsen is een eenmanszaak, gevestigd te Koekoekstraat 21, 3514 CS Utrecht, ingeschreven bij de KVK onder nummer: 64558010 BTW nummer: NL002281014B27 Telefoonnummer: 0031 – 6 28 36 38 78 E-mailadres: info@vlsn.nl hierna te noemen “illustrator” of “ondernemer”.

2. Illustratie in opdracht 

2.1 algemene afspraken

● Bij aanvang van de opdracht worden er drie feedback rondes inbegrepen bij de prijs.

● Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg.

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijdse aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan een verschuiving van de deadline betekenen.

2.2 WIJZIGING, OF ANNULERING VAN DE OPDRACHT

● Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.

● Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor al het gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

2.3 WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN ORIGINELE ILLUSTRATIES

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van de illustrator veranderingen in de illustratie(s) aan te (laten) brengen. Derhalve dient de opdrachtgever de illustrator als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht (briefing) zullen apart gehonoreerd worden.

2.4 NAAMSVERMELDING

● De illustrator is te allen tijde gerechtigd om zijn werk te signeren. Bij redactioneel gebruik is een naamsvermelding een voorwaarde. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de opdrachtgever geregeld te worden.

2.5 PRIJZEN

Alle prijzen van de illustraties in opdracht zijn in euro’s en worden op de offerte exclusief btw weergegeven. Op de uiteindelijke factuur staat de prijs van de opdracht exclusief btw,  de eventuele verzendkosten en 21% btw vermeld die wordt berekend over de totale prijs. De totaal prijs (bestaand uit de opdracht, verzendkosten en btw) moet worden voldaan. 

2.6. BETALING

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Over het verschuldigde bedrag zal de opdrachtgever na dit tijdstip een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

2.7. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

  1. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.

  1. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

  1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

2.8 AUTEURSRECHT EN LICENTIE               

● Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.

● Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken. Dit zal gebeuren middels een licentieverklaring.

● Licenties mogen niet door de opdrachtgever worden doorgegeven of verkocht. Dit kan enkel direct met de illustrator worden afgesproken middels een licentieverklaring.

3. AANKOOP PRINTS, TASJES, KAARTEN

3.1 AANBOD

● Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
● Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
● Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.2 Prijzen en BTW

De prijzen van de tasjes, prints en kaarten zijn inclusief btw genoteerd. Bij het afrekenen wordt de 21% btw aangeven die wordt berekend over het product en de verzendkosten. De betalingen worden gedaan via iDeal. 

Bij de illustraties in opdracht zal er een offerte worden gemaakt waarbij de prijzen exclusief zijn. De btw en totale prijs inclusief zullen op de factuur worden genoteerd. De totale prijs moet worden voldaan. 

3.3 HERROEPINGSRECHT

Bij producten (prints, tasjes en kaarten):

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument,

Bij de illustraties in opdracht is er geen sprake van herroepingsrecht.

4. VERZENDING EN LEVERING

De verzending van de producten vindt plaats via PostNL. en de ondernemer doet zijn best de bestelling binnen 3 werkdagen (in Nederland) te laten bezorgen. Indien er vertraging optreedt zal de ondernemer contact opnemen met de consument.

Voor de producten zijn er 3 soorten verzendkosten:

● gratis verzending bij minder dan 10 kaarten,

● €6,75 is de standaard verzending voor 1 of meerdere poster. Deze worden ook voorzien van een track&trace code die per mail zal worden gedeeld met de consument of opdrachtgever. Hierover wordt nog 21% btw gerekend, dit is wettelijk verplicht. 

● bij meer dan 10 kaarten zijn de kosten €2,75. Hierover wordt bij het afrekenen nog 21% btw gerekend, dit is wettelijk verplicht. 

Wanneer er een product beschadigd aankomt kan de consument het beste even contact opnemen met de ondernemer om te kijken wat de schade is. Op basis van wat de schade is wordt er gekeken wat de beste oplossing is. De optie is er om het item terug te sturen op de kosten van de consument waarna een nieuw item gratis wordt opgestuurd of dat de consument het als credit ontvangt tot er een nieuw item beschikbaar is.

5. WET DBA

De illustrator werkt onder de volgende modelovereenkomsten:

●  Modelovereenkomst illustratoren van kaartjes, posters,custom made kinder kunstwerken, geboortekaartjes, tegels en telefoonhoesjes (Nederlands Uitgeversverbond) – 7 Juni, onder 91016.34914.1.0.D beoordeelde overeenkomst.

●  Modelovereenkomst Illustratoren/ animatoren van de BNO, 6 september 2016 onder nummer 90616.58089-1 beoordeelde overeenkomst. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Illustrations by VLSN is gevestigd, dit ter keuze van de illustrator, kennis van geschillen tussen de illustrator en opdrachtgever.